TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Łódź: Dostawa i montaż stacji ładowania autobusów elektrycznych
TransInfo.pl - Opublikowano: 19.05.2020 15:51:09

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.

90-132 Łódź

ul. Tramwajowa 6

Tel. +48 426721138

Fax. +48 426721229

E-mail dgrzelak@mpk.lodz.pl

WWW http://www.mpk.lodz.pl

Województwo łódzkie

Powiat łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia Dostawa i montaż stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1) dostawa i montaż stacji szybkiego ładowania na 6 pętlach autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi;

2) dostawa i montaż stacji wolnego ładowania na terenie zajezdni autobusowej zlokalizowanej w Łodzi, przy ul. Limanowskiego 147/149;

3) dostosowanie 6 pętli autobusowych do montażu stacji szybkiego ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą i jej podłączeniem do sieci energetycznej (w formule: "Zaprojektuj i wybuduj");

4) objęcie kompletnym systemem telemetrycznym wszystkich stacji ładowania.

Specyfikacja Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.

Adres pocztowy: ul. Tramwajowa 6

Miejscowość: Łódź

Kod NUTS: PL711

Kod pocztowy: 90-132

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dominika Grzelak-Kamińska

E-mail: dgrzelak@mpk.lodz.pl

Tel.: +48 426721138

Faks: +48 426721229Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpk.lodz.pl

I. Podstawy wykluczenia

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia określon. w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą JEDZ, aktualny na dzień składania ofert stanowiący oświadczenie na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (również JEDZ dotyczący podmiotów trzecich w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby).

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, sporządzone na podstawie wzoru zawartego w zał. 5 do SIWZ wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, chyba że Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej, wówczas lista ta nie musi być załączona.

3. Na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia, niżej wymienione oświadczenia i dokumenty, potwierdzające okoliczności wskazane w złożonym JEDZ:

a) odpis wskazany w paragrafie 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej Rozporz.);

b) informację wskazaną w paragrafie 5 pkt 1 ww. Rozporz. w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Pzp;

c) informację wskazaną w paragrafie 5 pkt 1 ww. Rozporz. w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp;

d) oświadczenie Wykonawcy wskazane w paragrafie 5 pkt 5 ww. Rozporz., sporządzone na podstawie wzoru zawartego w zał. 6 do SIWZ;

e) oświadczenie Wykonawcy wskazane w paragrafie 5 pkt 6 ww. Rozporządzenia, sporządzone na podstawie wzoru zawartego w zał. 7 do SIWZ.

4. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niezłożenie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia skutkuje wykluczeniem z postępowania wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:

a) w pkt I.3a powyżej – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) w pkt I.3b i I.3c powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. Dokumenty, o których mowa w pkt lit. a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Więcej o dokumentach – rozdz. VI SIWZ.

II. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów,zastosować aukcji elektronicznej, udzielić zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 134 ust. 6 pkt 3 Pzp.

CPV 31158100-9: Ładowarki do baterii

71321000-4: Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

45000000-7: Roboty budowlane

71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

32441000-6: Sprzęt telemetryczny

31000000-6: Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne

Wymagania III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają następujące doświadczenie:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują (dotyczy świadczeń okresowych lub ciągłych), na podstawie jednego lub kilku kontraktów, dostawę co najmniej 4 ładowarek o mocy minimum 200 kW w systemie ładowania poprzez pantograf (w tym dostawę co najmniej 2 sztuk w systemie ładowania pantografu odwróconego), potwierdzoną co najmniej trzymiesięcznym okresem eksploatacji oraz (oznacza łączne spełnienie warunku)

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali bądź realizują (dotyczy świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu sieci elektroenergetycznej o napięciu minimum 0,4 kV i długości minimum 1 km, w ramach jednego kontaktu.

Ocena spełniania powyższego łącznego warunku dokonana zostanie na podstawie:

a) JEDZ, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ (wykaz dostaw – informację należy uwzględnić w części IV JEDZ: Kryteria kwalifikacji, C: Zdolność techniczna i zawodowa, pkt 1b) oraz, w przypadku, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 1 lit. a i b SIWZ, wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw (zdefiniowanych przez Zamawiającego), wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, a także dowodów potwierdzających, że dostawy, o których mowa w niniejszym punkcie, zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja;

b) JEDZ, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ (wykaz robót budowlanych – informację należy uwzględnić w Części IV JEDZ: Kryteria kwalifikacji, C: Zdolność techniczna i zawodowa, pkt 1a) oraz, w przypadku, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 1 lit. c i d SIWZ, wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, robót budowlanych (zdefiniowanych przez Zamawiającego), wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, a także dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja;

2) o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Ocena spełniania warunku, o którym mowa w pkt 2 powyżej dokonana zostanie na podstawie: JEDZ, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ (wykaz osób – informację należy uwzględnić w części IV JEDZ: Kryteria kwalifikacji, C: Zdolność techniczna i zawodowa, pkt 2), oraz, w przypadku, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 1 lit. e SIWZ, wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych.

Cd. poniżej

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd.

Uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 niniejszej SIWZ, jeżeli Wykonawcy dotyczy wskazana sytuacja.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości stanowiącej równowartość 160 000,00 PLN.

2. Termin wniesienia wadium upływa 23.6.2020 o godz. 11.00.

3. Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniższych form:

1) w pieniądzu (w PLN) przelewem na prowadzony w PLN rachunek bankowy Zamawiającego nr 44 1240 5585 1111 0000 4886 9270;

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) w gwarancjach bankowych;

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

Szerzej w rozdz. VIII SIWZ pn.: Wymagania dotyczące wadium.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki realizacji umowy, w tym warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze, zostały opisane w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 12 do SIWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp, Wykon. ubiegający się wspól. o udzi zam., zobowiązani są do ustan. pełnomocnika do reprezentowania ich w postęp. o udz. zam. albo reprezentowania w postęp. i zawarcia umowy w sprawie zam. pub. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego w formie wskazanej w rozdziale VI ust. 11 SIWZ. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie okreś. postęp. i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykon., którzy wspólnie ubiegają się o zam., a każdy z tych Wykon. musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykon.

Wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

3. Jeżeli oferta Wykon. wspólnie ubieg. się o udz. zam. zostanie wybrana, zobowiązani są oni przedst. Zamawiającemu na 3 dni przed podpisaniem umowy o udz. zam. pub., nie później jednak niż w dniu jej zawarcia, umowę reg. ich współpracę.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.

Adres pocztowy: ul. Tramwajowa 6

Miejscowość: Łódź

Kod NUTS: PL711

Kod pocztowy: 90-132

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dominika Grzelak-Kamińska

E-mail: dgrzelak@mpk.lodz.pl

Tel.: +48 426721138

Faks: +48 426721229Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpk.lodz.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres obowiązywania zamówienia:

Okres w miesiącach: 18

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

90-132 Łódź

ul. Tramwajowa 6


2020-06-19

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

90-132 Łódź

ul. Tramwajowa 6


2020-06-19

Termin związania ofertą V.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 19/06/2020 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku przy ul. Tramwajowej 6 w Łodzi, pok. 110, Polska. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości i rękojmi za wady w przedmiocie umowy / Waga: 15 %

Cena - Waga: 85 %

Uwagi VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Stosowane będą zlecenia elektroniczne

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

I. Podstawy wykluczenia

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia określon. w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą JEDZ, aktualny na dzień składania ofert stanowiący oświadczenie na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (również JEDZ dotyczący podmiotów trzecich w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby).

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, sporządzone na podstawie wzoru zawartego w zał. 5 do SIWZ wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, chyba że Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej, wówczas lista ta nie musi być załączona.

3. Na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia, niżej wymienione oświadczenia i dokumenty, potwierdzające okoliczności wskazane w złożonym JEDZ:

a) odpis wskazany w paragrafie 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej Rozporz.);

b) informację wskazaną w paragrafie 5 pkt 1 ww. Rozporz. w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Pzp;

c) informację wskazaną w paragrafie 5 pkt 1 ww. Rozporz. w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp;

d) oświadczenie Wykonawcy wskazane w paragrafie 5 pkt 5 ww. Rozporz., sporządzone na podstawie wzoru zawartego w zał. 6 do SIWZ;

e) oświadczenie Wykonawcy wskazane w paragrafie 5 pkt 6 ww. Rozporządzenia, sporządzone na podstawie wzoru zawartego w zał. 7 do SIWZ.

4. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niezłożenie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia skutkuje wykluczeniem z postępowania wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:

a) w pkt I.3a powyżej – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) w pkt I.3b i I.3c powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. Dokumenty, o których mowa w pkt lit. a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Więcej o dokumentach – rozdz. VI SIWZ.

II. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów,zastosować aukcji elektronicznej, udzielić zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 134 ust. 6 pkt 3 Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Informacje w tym zakresie znajdują się w rozdz. XVII SIWZ oraz dziale VI Pzp pt.: "Środki ochrony prawnej"

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 12/05/2020

Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227989-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania 2020-05-15

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
ładowarka

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....