TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

IGKM: Zerowa stawka VAT najpewniej ominie miejskie bilety
TransInfo.pl - Opublikowano: 07.09.2020 16:00:59
IGKM: Zerowa stawka VAT ominie miejskie bilety

O zerowej stawce VAT na pasażerskie bilety zrobiło się głośno za sprawą dzisiejszej publikacji w Gazecie Prawnej, o czym pisaliśmy TUTAJ

Natomiast tak naprawdę ta informacja po raz pierwszy pojawiła się 1 września, w piśmie Jana Sarnowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, który odpowiedział na poselską interpelację Michała Wypija (PiS) w sprawie likwidacji podatku VAT od biletów kolejowych i autobusowych. Poniżej przytaczamy tekst tej odpowiedzi.

Nie dla miast?

O opinię na temat najnowszego, biletowego pomysłu Ministerstwa Finansów zapytaliśmy Dorotę Kacprzyk, prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

IGKM od początku pandemii stara się uzyskać jakakolwiek pomoc dla przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Do tej pory rząd skutecznie omija ten temat, a nawet nie zająknął się w temacie podziękowań dla miejskiego transportu za jego ofiarną postawę podczas COVID-19. Dlatego najnowsza zapowiedź MF wzbudziła uzasadniony sceptycyzm Izby.

-"Spadki z przychodów z biletów w komunikacji miejskiej z powodu pandemii wyniosły do 85%. Nie znamy wyników z września, ale spodziewamy się, że spadek rok do roku może wciąż być na poziomie 25-50% - informuje Dorota Kacprzyk, prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. – W tej sytuacji zerowa stawka na bilety w komunikacji miejskiej – czyli o 8 procent mniej – to bardzo niewiele. Moim zdaniem to zbyt mało, żeby ratować szczególnie małych przewoźników z niewielkich miejscowości, gdzie rzeczywiście nie ma takich możliwości przesuwania pozycji budżetowych, jak w dużych i bogatszych samorządach. Po drugie bardzo wątpię, żeby to rozporządzenia Ministerstwa Finansów dotyczyło komunikacji miejskiej. Jak do tej pory rządowa pomoc omijała samorządy i tym razem będzie podobnie."

Zdaniem rządu

Wracamy do ministerialnej odpowiedzi Jana Sarnowskiego na poselską interpelację, którą - z uwagi na wagę dla całej branży – publikujemy w całości:

-"Na wstępie pragnę zapewnić, że mając na względzie znaczenie sektora transportu dla całej gospodarki resort finansów popiera koncepcję obniżenia stawki podatku VAT dla usług transportu pasażerskiego (stawki 0% VAT jako najbardziej efektywnej), jako jednego z elementów polityki państwa w zakresie rozwoju i zwiększenia dostępności tego rodzaju komunikacji (obok innych, licznych inicjatyw w tym obszarze, jak choćby projektu przywracania lokalnych połączeń kolejowych) – pisze Jan Sarnowski. - Dlatego też zapewniam o gotowości do współpracy przy tworzeniu rozwiązań wspomagających rozwój sektora transportu publicznego, w tym do dostosowania systemu podatkowego do specyfiki i potrzeb branży przewozów pasażerskich.

W tym miejscu należy wskazać, iż przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej w całości objęte są zakresem prawa Unii Europejskiej. W odniesieniu do podatku od towarów i usług oznacza to przestrzeganie postanowień przede wszystkim dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej "dyrektywa VAT1", oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego podatku od wartości dodanej. Objęcie prawa krajowego w zakresie opodatkowania podatkiem od wartości dodanej obowiązkiem harmonizacji z prawem unijnym powoduje, iż Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie UE, nie posiada nieograniczonej swobody kreowania własnych rozwiązań w tym przedmiocie, w tym także polityki stawek VAT.

Odstępstwa od zasad wynikających z dyrektywy VAT możliwe są jedynie na podstawie przyznanych państwom członkowskim UE derogacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) – dalej "ustawa o VAT", usługi lądowego transportu pasażerskiego objęte są stawką obniżoną (8%) – jest to rozwiązanie wpisujące się w ramy dyrektywy VAT.

Obecnie tylko niektóre państwa członkowskie mogą w szerszym zakresie wprowadzać preferencyjne stawki podatku VAT, niektóre bowiem z nich mają nadal możliwość stosowania odstępstw przyznawanych jeszcze do lat 90-tych zeszłego wieku, inne zaś – tak jak Polska – takiej możliwości nie mają. Brak równego podejścia w tym zakresie nie sprzyja rozwojowi wspólnego rynku ani harmonizacji VAT w Unii Europejskiej. Jest to szczególnie ważne w dobie kryzysu gospodarczego spowodowanego przez COVID-19, gdyż preferencyjne opodatkowanie VAT może służyć jako instrument wsparcia sektorów dotkniętych skutkami pandemii.

Należy zauważyć, że zaistniała bardzo trudna sytuacja realnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wobec bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się COVID-19 na całym świecie, jak również związane z tym problemy społeczne i gospodarcze, dotyczą wszystkich państw członkowskich UE, które w swoim zakresie realizują różnego rodzaju działania zapobiegające lub minimalizujące niekorzystne skutki zaistniałej sytuacji. Również organy UE podjęły szereg inicjatyw mających nie tylko wzmocnić krajowe systemy opieki zdrowotnej i powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, ale także mających złagodzić społeczno-gospodarcze skutki COVID-19, przy czym niektóre z tych działań wiążą się z zawieszeniem pewnych regulacji czy dotychczasowych wymogów na czas pandemii.

Dlatego też możliwe było obecnie wprowadzenie przez państwa członkowskie rozwiązań o charakterze wyjątkowym i przejściowym. W tym zakresie również Polska wprowadziła takie regulacje, zauważając bowiem konieczność podjęcia działań mających na celu zapewnienie w jak największym stopniu sprawnego funkcjonowania państwa we wszystkich aspektach (zarówno gospodarczych, jak i społecznych), zdecydowano o wprowadzeniu preferencji – w zakresie VAT stawki 0% – dla podmiotów gospodarczych, które angażują się w akcję darowizn towarów związanych z ochroną zdrowia przeznaczonych do zwalczania epidemii COVID-19 czy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych. Również inne państwa członkowskie zastosowały tymczasowe rozwiązania w postaci obniżenia stawki podatku w wybranych sektorach uznanych za kluczowe, z uwzględnieniem specyfiki rynków krajowych.

Jako przykłady wskazać można czasowe obniżenie stawek VAT (podstawowej – na wszystkie towary i usługi oraz obniżonej – na wybrane towary i usługi) w Niemczech, z dostępnych również resortowi finansów źródeł informacji wynika, że czasowe obniżenie stawek VAT na usługi transportu publicznego wprowadziły takie kraje jak Grecja czy Cypr.

Wspomnieć również należy, iż obecnie trwają prace nad reformą prawa europejskiego w zakresie stawek VAT. 18 stycznia 2018 r. Komisja Europejska (KE) przedstawiła wniosek legislacyjny zakładający zmianę dyrektywy 2006/112/WE w tym zakresie. Projekt przewiduje, e oprócz podstawowej stawki VAT, państwa członkowskie miałyby też możliwość wprowadzenia dwóch osobnych stawek obniżonych w wysokości od 5% do wysokości stawki podstawowej wybranej przez dane państwo członkowskie, jednej stawki obniżonej niższej niż stawka minimalna 5% oraz zwolnienia z prawem do odliczenia (tj. stawki 0%) – przy czym w dwóch ostatnich przypadkach warunkiem jest, aby były one korzystne wyłącznie dla konsumenta końcowego i stosowane w celu leżącym w interesie ogólnym. Dodatkowo projekt przewiduje wprowadzenie zasady, iż każde państwo członkowskie ma prawo do stosowania preferencji podatkowych stosowanych w innym państwie członkowskim. Powyższe oznacza wprowadzenie dużej elastyczności w stosowaniu preferencji podatkowych. Polska aktywnie uczestniczy w ww. pracach, prezentując poparcie dla jak najszybszego wprowadzenia proponowanych zmian, co umożliwi lepsze dostosowanie funkcjonującego systemu preferencji podatkowych w podatku VAT do realiów krajowych.

Wprowadzone w ww. zakresie zmiany dyrektywy umożliwiłyby w istocie dostosowanie systemu preferencji w VAT do specyfiki i potrzeb gospodarczych i społecznych naszego kraju, np. poprzez stosowanie zwolnień lub stawek obniżonych w obszarach uznanych za szczególnie ważne. Należy jednak zauważyć, że prace w tym zakresie toczą się już od ponad 2 lat i obecnie trudno określić termin ich zakończenia. Mając na względzie charakter i specyfikę sprawy (wymagana jednomyślność państw członkowskich), jak również obserwowane, szczególnie w obecnej sytuacji, zmiany priorytetów kolejnych Prezydencji w Radzie UE (obecnie sprawuje ją Republika Federalna Niemiec), trudno spodziewać się szybkiego procedowania i przyjęcia zmian w dyrektywie VAT w tym zakresie.

Mając na względzie powyższe, a przede wszystkim uwarunkowania prawa unijnego, resort finansów przygotowuje wniosek o derogację, w trybie art. 395 dyrektywy VAT, w celu upoważnienia Polski do stosowania odstępstwa polegającego na stosowaniu stawki w wysokości 0% dla usług lądowego transportu pasażerskiego. Wskazać należy, że obecnie procedowany jest już wniosek derogacyjny, który umożliwiłby stosowanie przez Polskę stawki podatku VAT w wysokości 0% dla publikacji książkowych i prasowych. Dyrektywa VAT przewiduje możliwość upoważnienia poszczególnych państw członkowskich do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo stosowania określonych przepisów dyrektywy. Zgodnie z art. 395 ust. 1 tej dyrektywy, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, Rada może upoważnić każde państwo członkowskie do wprowadzenia szczególnych środków stanowiących odstępstwo od przepisów niniejszej dyrektywy w celu upraszczania poboru VAT lub zapobiegania niektórym formom uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania.

Przygotowanie wniosku o derogację podlega określonej procedurze legislacyjnej ze względu na wagę tego dokumentu rządowego, który dotyczy spraw polityki podatkowej Polski jako państwa członkowskiego UE. Dlatego też przed oficjalnym przekazaniem wniosku do Komisji Europejskiej konieczne jest uzgodnienie jego ostatecznej treści oraz uzyskanie aprobaty Komitetu do Spraw Europejskich i Rady Ministrów. Taki wniosek musi również zawierać argumentację wykazującą i uzasadniającą spełnienie ściśle określonych warunków do przyznania odstępstwa od przepisów dyrektywy VAT. Po zakończeniu tych prac, procesu uzgodnień i przyjęciu przez Radę Ministrów, wniosek derogacyjny zostanie skierowany do Komisji Europejskiej, która – zgodnie z art. 395 ust. 4 dyrektywy VAT – będzie miała 8 miesięcy na wydanie swojego rozstrzygnięcia (tj. przedstawienie projektu decyzji upoważniającej Polskę do wprowadzenia 0% stawki VAT na usługi transportu pasażerskiego albo wydanie komunikatu o odmowie przygotowania projektu takiej decyzji – w przypadku, gdy KE stwierdzi, że nie zachodzą przesłanki umożliwiające przyznanie derogacji, określone w art. 395 ust. 1 dyrektywy VAT ). Po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej i przyjęciu przez Radę decyzji derogacyjnej zostaną wszczęte prace legislacyjne w zakresie stosownej zmiany przepisów ustawy o VAT.

Odnosząc się do pytania o inne ewentualne działania podejmowane w celu przeciwdziałania upadłości przewoźników pasażerskich wskazać należy, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym związanym z epidemią COVID-19, w tym pomoc ze strony państwa dla polskiej gospodarki, odbywa się w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Jednym z ich elementów jest ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych3 – dalej "ustawa o COVID-19". Przepisy tarczy antykryzysowej zawierają szereg rozwiązań mających na celu złagodzenie skutków społeczno-gospodarczych epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym również nakierowanych na ochronę miejsc pracy i zapewnienie płynności finansowej pracodawców. Z pomocy tej mogą skorzystać, na warunkach wskazanych w przepisach, również podmioty z sektora transportu pasażerskiego.

W sferze podatków warto wskazać na takie rozwiązania jak np. ułatwienia w wywiązywaniu się przez podatników i płatników z decyzji ratalnych i odroczeniowych dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu państwa, poprzez zniesienie naliczania opłaty prolongacyjnej, czy też zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19. W zakresie podatków dochodowych główne obszary, na których skupiły się instrumenty pomocowe zawarte w tzw. tarczy antykryzysowej, można pogrupować następująco:

poprawa płynności finansowej – można tu wymienić: odroczenie zapłaty podatku wynikającego z rozliczania rocznego, przedłużenie terminu przekazania do urzędu skarbowego kwot zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z szeroko rozumianej pracy, pobieranych przez firmy, jako płatników podatku dochodowego od osób fizycznych,

możliwość wstecznego rozliczenia straty podatkowej,

rezygnację z uproszczonej metody obliczania wysokości zaliczek,

dodanie możliwości pomniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na CIT, już od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni (zamiast 90 dni) od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie pod warunkiem, że wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta do dnia terminu płatności zaliczki, dodanie możliwości zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na CIT od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie również przez podatników stosujących w 2020 r. tzw. zaliczki uproszczone

możliwość zaliczenia kar umownych i odszkodowań do kosztów uzyskania przychodu w sytuacji, gdy wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19;

zwolnienie przychodów z podatku od przychodów z budynków uzyskiwanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.;

stworzenie zachęt do niesienia pomocy na cele związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19 (zwiększone odpisy podatkowe dla darczyńców, szybsza amortyzacja, ulgi w obszarze B+R);

zmniejszenie obciążeń podatkowych od świadczeń przyznawanych w związku pogorszoną sytuacją materialną (np. zwolnieniu od podatku świadczeń postojowych, świadczenia polegającego na zakwaterowaniu i wyżywieniu oraz w postaci zasiłków, czy podwyższenie progów zwolnienia dla niektórych świadczeń);

dodanie uproszczeń formalnych (czasowa możliwość stosowania kopii certyfikatu rezydencji lub certyfikatu rezydencji obejmującego rok 2019 oraz oświadczenia podatnika co do aktualności danych w nim zawartych lub certyfikatów rezydencji niezawierających okresu ważności).

Dla wielu podatników atrakcyjna może się okazać się nowa forma opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych, inspirowana rozwiązaniami przyjętymi w Estonii. Pozwoli ona na przesunięcie poboru podatku na moment wypłaty zysku przez spółkę-podatnika, co jest szczególnie korzystne dla przedsiębiorców mających problemy z płynnością finansową i zatorami płatniczymi, ale też zwiększa ich możliwości inwestycyjne i rozwojowe.

W zakresie podatku VAT wskazać również należy na takie rozwiązania jak np.:

przesunięcie obowiązku składania JPK_VAT według nowej formuły dla wszystkich podatników (deklaracja wraz z ewidencją) – z 1 kwietnia na 1 października 2020 r.;

zmiana charakteru kar za błędy w ewidencji JPK_VAT z instrumentu obligatoryjnego na fakultatywny, oparty na uznaniu administracyjnym warunkowanym okolicznościami konkretnej sprawy. Kary te będą nakładane na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy uniemożliwiają weryfikację prawidłowości transakcji;

wprowadzenie możliwości wydawania paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej (eparagon) z kasy rejestrującej najnowszego typu, tj. kas on-line oraz kas rejestrujących mających postać oprogramowania;

odroczenie terminów na wdrożenie kas on-line dla podatników do tego zobowiązanych odpowiednio: z dnia 1 lipca 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r. oraz z dnia 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r.

wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza wykazu podatników VAT z 3 do 14 dni od dnia zlecenia przelewu oraz wprowadzenie z dniem 1 lipca 2020 r. nowego, stałego, dłuższego terminu na złożenie zawiadomienia, który wynosi 7 dni od dnia zlecenia przelewu.

Warto podkreślić, że związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym związanym z epidemią COVID-19, wprowadzone zostały również inne dedykowane firmom rozwiązania, m.in. w zakresie podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości oraz podatku od spadków i darowizn.

Z upoważnienia Ministra Finansów / Podsekretarz Stanu / Jan SarnowskiSpodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
bilet
rząd
komunikacja
IGKM

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....