TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoShip

InfoBus

Gręboszów: Dostawa autobusu dostosowanego do przewozu dzieci
TransInfo.pl - Opublikowano: 19.05.2020 15:49:58

Gmina Gręboszów

33-260 Gręboszów

Gręboszów 144

Tel. +48 146416002

E-mail przetargi.ug@greboszow.pl

WWW http://www.greboszow.pl

Województwo małopolskie

Powiat dąbrowski

Treść zamówienia Dostawa autobusu dostosowanego do przewozu dzieci


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa nowego ekologicznego autobusu o napędzie elektrycznym wraz z dedykowaną ładowarką, dostosowanego do przewozu dzieci przez Gminę Gręboszów.

Specyfikacja Oficjalna nazwa: Gmina Gręboszów

Adres pocztowy: Gręboszów 144

Miejscowość: Gręboszów

Kod NUTS: PL217

Kod pocztowy: 33-260

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Eugeniusz Borek

E-mail: przetargi.ug@greboszow.pl

Tel.: +48 146416002Adresy internetowe:

Główny adres: www.greboszow.pl

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki ePUAP: /g67r5wch0o/skrytka oraz poczty elektronicznej: przetargi.ug@greboszow.pl

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

1) Krzysztof Gil, tel. 695 229 245, e-mail: wojt@greboszow.pl – sprawy merytoryczne;

2) Eugeniusz Borek, tel. 14 641 60 02 wew. 20, e-mail: przetargi.ug@greboszow.pl – sprawy proceduralne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Klucz publiczny stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Oferta musi być sporządzona w oryginale, w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: pdf, doc, docx, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty/wniosku opatrzonej/opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 35 000,00 PLN. Wadium może być wniesione w sposób opisany w SIWZ.

Podstawy wykluczenia: Obligatoryjne podstawy wykluczenia.(art. 24 ust. 1 pkt 12–23) oraz fakultatywne (art. 24 ust. 5 pkt 1, 8). Na potwierdzenie Wykonawca przedstawia dokumenty określone w SIWZ – rozdział VI.

W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny oferty brutto. Zabezpieczenie wnoszone będzie w formie określonej w SIWZ, rozdział Oferta składa się z Formularza Ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ, Opisu oferowanego autobusu – załącznik nr 1 A do SIWZ, jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 2 do SIWZ. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale IX SIWZ.

Pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, informacji nt. RODO – załączniku nr 6 do SIWZ oraz dowodu wniesienia wadium.

LINK do SIWZ http://bip.malopolska.pl/uggreboszow,m,333888,2020.html

CPV 34144910-0: Autobusy elektryczne

34121100-2: Autobusy transportu publicznego

34121400-5: Autobusy niskopodłogowe

Wymagania III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000 PLN.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca winien złożyć: dokument(-y) potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dostawę co najmniej jednego fabrycznie nowego autobusu o napędzie elektrycznym, o wartości nie mniejszej niż 1,5 mln PLN brutto.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca winien złożyć: wykaz wykonanych zamówień, o których mowa w rozdziale V ust. 3 pkt 3. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane — załącznik nr 4 do SIWZ (wykaz zamówień), oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dostawę co najmniej jednego fabrycznie nowego autobusu o napędzie elektrycznym, o wartości nie mniejszej niż 1,5 mln PLN brutto.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Istotne postanowienia umowy są zawarte we wzorze umowy w załączniku nr 5 do SIWZ.

2. Złożone oferty przez Wykonawcę jest równoważne z pełną akceptacją warunków zawartych we wzorze umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Wadium 35 000,00 PLN

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Gmina Gręboszów

Adres pocztowy: Gręboszów 144

Miejscowość: Gręboszów

Kod NUTS: PL217

Kod pocztowy: 33-260

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Eugeniusz Borek

E-mail: przetargi.ug@greboszow.pl

Tel.: +48 146416002Adresy internetowe:

Główny adres: www.greboszow.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres obowiązywania zamówienia:

Początek: 01/07/2020

Koniec: 30/11/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

33-260 Gręboszów

Gręboszów 144


2020-06-23

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

33-260 Gręboszów

Gręboszów 144


2020-06-23

Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 21/08/2020

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki ePUAP: /g67r5wch0o/skrytka oraz poczty elektronicznej: przetargi.ug@greboszow.pl

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

1) Krzysztof Gil, tel. 695 229 245, e-mail: wojt@greboszow.pl – sprawy merytoryczne;

2) Eugeniusz Borek, tel. 14 641 60 02 wew. 20, e-mail: przetargi.ug@greboszow.pl – sprawy proceduralne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Klucz publiczny stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Oferta musi być sporządzona w oryginale, w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: pdf, doc, docx, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty/wniosku opatrzonej/opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 35 000,00 PLN. Wadium może być wniesione w sposób opisany w SIWZ.

Podstawy wykluczenia: Obligatoryjne podstawy wykluczenia.(art. 24 ust. 1 pkt 12–23) oraz fakultatywne (art. 24 ust. 5 pkt 1, 8). Na potwierdzenie Wykonawca przedstawia dokumenty określone w SIWZ – rozdział VI.

W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny oferty brutto. Zabezpieczenie wnoszone będzie w formie określonej w SIWZ, rozdział Oferta składa się z Formularza Ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ, Opisu oferowanego autobusu – załącznik nr 1 A do SIWZ, jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 2 do SIWZ. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale IX SIWZ.

Pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, informacji nt. RODO – załączniku nr 6 do SIWZ oraz dowodu wniesienia wadium.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań, dla których wartość jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 12/05/2020

Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226366-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania 2020-05-15

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....